Δραστηριότητες Αυτοεκπαίδευσης

Έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από Σχέδια Δραστηριοτήτων Αυτοεκπαίδευσης στη Νεφοπληροφορική (ειδικότερα στις υπηρεσίες Νεφοπληροφορικής του ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου), τα οποία και παρατίθενται παρακάτω. Κάθε ένα από αυτά αναφέρει μια σειρά δραστηριοτήτων και πηγές πληροφοριών που χρειάζεται να ερευνηθούν για οδηγίες εκτέλεσής τους. Οι δραστηριότητες προτείνεται να εκτελεστούν με την σειρά που παρουσιάζονται.
Οι δραστηριότητες αυτές είναι ανοικτές σε όλους, αλλά οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου που θα ενδιαφερθούν να τις υλοποιήσουν μπορούν να απευθύνονται για υποστήριξη στην ομάδα συζήτησης gapps@epal-elvenizelou.gr. Η ομάδα συζήτησης θα χρησιμοποιείται και για παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων.

Στοχεύουμε στο μέλλον να αναπτυχθούν και μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες να καλύπτουν περισσότερο προχωρημένα θέματα του αντικειμένου, όπως και δραστηριότητες για ποιο αναλυτική κάλυψη του αντικειμένου.


Comments